ยื่นภาษี ภ.ง.ด.90,91 อย่างไรให้ได้เงินภาษีคืนไวๆ


tax return


ใครต้องยื่นภาษี ภ.ง.ด.90,91 บ้าง?


ผู้ที่ต้องยื่น ภ.ง.ด.90 คือ ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา เงินปันผล หรืออื่น ๆ ส่วน ภ.ง.ด. 91 คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว

การยื่นภาษีออนไลน์เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วที่สุดในการขอคืนภาษี วันนี้ ByteHR จะมาสรุปขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อให้คุณได้เงินภาษีคืนอย่างรวดเร็ว


เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1. เอกสารแสดงรายได้

 • ใบ 50 ทวิ (ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย) ซึ่งแสดงรายได้รวมในปีนั้น และภาษีที่หักไว้ เงินเงินสมทบประกันสังคม ฯลฯ  

 • เอกสารภาษีปันผล

2. เอกสารในส่วนของค่าลดหย่อน

 • หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (ล.ย.03)

 • หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ (ล.ย.04)

 • หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ (ล.ย.04-1)

 • ทะเบียนสมรส

 • เอกสารรับรองบุตร

 • ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับรอง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้จ่ายค่าฝากครรภ์และค่าคลอดให้แก่สถานพยาบาล

 • เบี้ยประกันชีวิต และประกันสุขภาพ ไม่ต้องเตรียมเอกสารแต่ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนต่อตัวแทน หรือบริษัทผู้รับประกัน

 • เบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่ ไม่ต้องเตรียมเอกสารเช่นกัน แต่ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนต่อตัวแทน หรือบริษัทผู้รับประกัน

 • เอกสารหนังสือรับรองการซื้อกองทุน SSF RMF

 • ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ

 • หากกู้ซื้อบ้านหรือคอนโด ให้ขอหนังสือรับรองการเสียดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจากธนาคารด้วย

 • หากมีการบริจาคผ่าน e-Donation ไม่ต้องเตรียมเอกสาร เพราะทางสรรพากรสามารถเข้าไปตรวจสอบในระบบได้

 • การบริจาคทั่วไปต้องมีใบอนุโมทนาบุญ หรือใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อผู้ยื่นภาษีเป็นผู้บริจาค

 • สำหรับการบริจาคเพื่อพรรคการเมือง ใบเสร็จ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ช่วยยืนยันว่าผู้ยื่นภาษีได้บริจาคช่วยเหลือพรรคการเมือง เช่น ใบโอนกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ผู้ยื่นภาษีบริจาคให้แก่พรรคการเมือง เป็นต้น

หลังจากเตรียมเอกสารทั้งหมดและสแกนเรียบร้อย หรืออาจจะถ่ายเป็นรูปเอาไว้ จากนั้นก็ยื่นแบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรให้ลงทะเบียนได้ที่ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/ โดยจะต้องใช้เลขบัตรประชาชนสมัครสมาชิกลงทะเบียนเพื่อเข้าระบบก่อน Log in และระบบจะให้เรายืนยันตัวตนด้วยหมายเลข OTP ผ่านเบอร์โทรศัพท์ของเรา

สำหรับการยื่นแบบในลักษณะของบุคคลธรรมดา ให้เราเลือกเมนู ยื่นแบบ ในหัวข้อ ภงด. 90/91

ในส่วนสถานะสำหรับการยื่นแบบ หากเรามีสถานะสมรส เราสามารถเลือกได้ว่าจะยื่นแบบแยกหรือคู่กับคู่สมรส ขึ้นอยู่กับว่าแบบใดจะช่วยประหยัดภาษีมากที่สุด เช่น ถ้าทั้งคู่มีรายได้อยู่ในฐานภาษีที่สูงก็ควรแยกกันยื่น จะได้ประโยชน์มากกว่ายื่นรวม

ส่วนต่อมาจะเป็นการระบุรายละเอียดของรายได้ในแต่ละหมวด ได้แก่

 • รายได้จากเงินเดือน, รายได้จากฟรีแลนซ์, รับจ้างทั่วไป, วิชาชีพอิสระ, รายได้จากทรัพย์สิน, การทำธุรกิจ, รายได้จากการลงทุน, รายได้จากมรดก

ในส่วนต่อมาจะเป็นในส่วนของการลดหย่อนจะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อได้แก่

 • ค่าลดหย่อนส่วนตัว และครอบครัว, ค่าลดหย่อน/ยกเว้น ด้านการออม และการลงทุน, ค่าลดหย่อน/ยกเว้น จากสินทรัพย์และมาตรการนโยบายภาครัฐ, เงินบริจาค

ชำระภาษีเงินได้เพิ่มเติม หรือขอคืนเงินภาษี

เมื่อเราระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว ต่อไปจะเป็นหน้าสรุปข้อมูลการยื่นแบบ มี 2 กรณีคือ กรณีที่ไม่ได้ชำระภาษี หรือมีภาษีที่ชำระไว้เกิน

ในกรณีไม่มีภาษีต้องชำระ ระบบจะแจ้งผลการยื่นแบบ และหมายเลขอ้างอิง พร้อมออกเอกสารแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นแบบ

กรณีมีภาษีชำระไว้เกิน เราจะต้องเลือก “ต้องการขอคืน” ในหัวข้อ “การขอคืนเงิน” ด้วย กรมสรรพากรถึงจะทำการคืนภาษีให้เรา โดยสามารถเลือกรับคืนเงินภาษีที่ชำระเกินได้ทั้งช่องทางพร้อมเพย์ (ติดตามสถานะคืนเงินภาษีได้ผ่านเว็บไซต์ https://efiling.rd.go.th)

กรณีที่จะต้องชำระภาษีเพิ่ม

ในกรณีมีภาษีต้องชำระเพิ่มสามารถเลือกชำระภาษีได้ตามช่องทางที่กรมสรรพากรกำหนด และหากมียอดภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป สามารถเลือกผ่อนชำระภาษีได้สูงสุด 3 งวดเท่า ๆ กัน โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยต้องชำระเงินภายในวันที่กำหนด (หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ย 1.5% ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ) โดยระบบจะคำนวณยอดชำระพร้อมกำหนดวันที่ต้องชำระให้ทั้ง 3 งวด และจะมี SMS จากกรมสรรพากรแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดวันที่ต้องชำระภาษี

ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ที่บุคคลทั่วไปควรรู้ หลังจากนี้สำหรับผู้ชำระภาษีไว้เกิน ก็รอรับเงินภาษีคืนได้เลย

ทำไมขอคืนภาษีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน?


why


ส่วนใหญ่แล้วสาเหตุนี้เกิดจากการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน หรือ กดส่งแบบมากกว่าหนึ่งครั้ง หากรอแล้วก็ยังไม่ได้เงินคืน ให้ลองตรวจสอบสถานะในระบบก่อน หากแน่ใจว่าส่งข้อมูลและเอกสารครบถ้วนแต่ก็ยังไม่ได้รับเงินคืน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 จำนวนคู่สายให้บริการ 120 คู่สาย เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

บริการของ ByteHR ก็มีแบบฟอร์มที่หลากหลายพร้อมช่วยคุณยื่นเอกสารทางภาษีได้ง่ายขึ้น

หากคุณมองหาตัวช่วยที่จะช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่รวดเร็วมากกว่าเดิม แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นใช้โปรแกรมจัดการทรัพยากรบุคคลออนไลน์อย่างไรและฟังก์ชันต่างๆจะตอบสนองความต้องการใช้งานของบริษัทคุณหรือไม่ ลองปรึกษา ByteHR ได้ฟรีทาง  02 026 3297 หรือติดต่อ sales@byte-hr.com 

ByteHR มีโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นโปรแกรม HR On Cloud ที่มีฟังก์ชั่นจัดการข้อมูลพนักงาน การคำนวณเงินเดือน รวมถึงการจัดทำรายงานเอกสารราชการตามการตั้งค่า ภายในโปรแกรม การจัดการกะ และวัน ขาด ลา มา สาย ฯลฯ ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้ให้เข้ากับการทำงานขององค์กรได้อย่างหลากหลาย


Sea
เกี่ยวกับผู้เขียน
ซีมีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายกว่า 9 ปี ในด้านทรัพยากรบุคคล การสรรหาบุคลากร และการตลาดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ ปัจจุบันเธอกำลังสร้างประสบการณ์การทำงาน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในภาคธุรกิจการบริการ โดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของเธอในการขับเคลื่อนกลยุทธ์นวัตกรรมทางการตลาด