นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ BYTECRUNCH

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี้จะอธิบายถึงวิธีที่ทาง Bytecrunch จะรวบรวม ดูแล จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานที่เราจัดเก็บไว้ นโยบายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการทั้งหมดที่จัดทำโดย Bytecrunch

สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้ โปรดทราบว่า:

 1. “Bytecrunch” ในที่นี้หมายถึง Bytecrunch Technologies Co., Ltd.
 2. “พวกเรา / เรา” ในที่นี้หมายถึง Bytecrunch และพนักงาน / เจ้าหน้าที่ / ผู้ทำสัญญา ทั้งที่อยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศที่เกี่ยวข้องทุกคน
 3. “บริการ” ในที่นี้หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริการของ Bytecrunch ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม คลิกดู สมัครใช้ หรือกำลังใช้งานอยู่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ซอฟต์แวร์ของ ByteHR ซอฟต์แวร์ของ ClaasicHR การฝึกอบรบเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ การตั้งค่าและการนำซอฟต์แวร์ไปใช้ การบริการอัพโหลดข้อมูล การสาธิตการใช้งานจากฝ่ายขาย กิจกรรมในการการรวบรวมความต้องการ วีดิโอเพื่อการตลาด เว็บไซต์ของ Bytecrunch การโฆษณา การสัมมนาออนไลน์ การช่วยเหลือหรือสนับสนุนผ่านอีเมล / แชท / โทรศัพท์ ฯลฯ จากทาง Bytecrunch
 4. “ข้อมูลส่วนบุคคล ในที่นี้หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งช่วยให้ระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อสกุลของพนักงาน บัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ฯลฯ
 5. “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” ในที่นี้หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่ระบุในมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 6. “ลูกค้า” / “บริษัท” ในที่นี้หมายถึง ผู้ใช้บริการของ Bytecrunch ที่สมัครใช้บริการของ Bytecrunch
 7. “พนักงาน” ในที่นี้หมายถึง บุคคลธรรมดาทุกคนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า รวมถึงบุคคลใดก็ตามที่ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ถูกจัดเก็บ จัดการ และประมวลผล บนซอฟต์แวร์ของ Bytecrunch
 8. “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ในที่นี้หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งใด ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ออกเพิ่มเติม หรือออกเพื่อใช้บังคับแทนที่เป็นคราว ๆ ไป
 9. “องค์กร” / “พันธมิตร” ในที่นี้หมายถึง บุคคลภายนอก กลุ่ม องค์กร หรือคู่ค้า ที่ Bytecrunch ได้ตกลงทำสัญญาด้วย เพื่อให้พันธมิตรเหล่านั้นให้บริการที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล VS ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. Bytecrunch ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บ จัดการ และประมวลผล ข้อมูลของพนักงานที่เป็นของลูกค้า
 2. Bytecrunch ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการอย่างเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)

 1. ลูกค้าจัดเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ของพนักงานของลูกค้าไว้บนซอฟต์แวร์ของ Bytecrunch
 2. ในฐานะที่ Bytecrunch เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราถือว่าลูกค้าทุกคน (ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากพนักงานของลูกค้า ในการจัดเก็บ จัดการ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวบนซอฟต์แวร์ของ Bytecrunch
 3. Bytecrunch ไม่รับผิดชอบต่อวิธีการจัดเก็บ จัดการ และประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของพนักงาน ที่กระทำโดยลูกค้า

การเก็บรวบรวม และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)

 1. Bytecrunch แนะนำเป็นอย่างสูงให้พนักงานตรวจสอบรายละเอียดพนักงานของตนเอง และลบเอกสารที่สามารถระบุตัวตน หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หรือ ข้อมูลสุขภาพ ออกจากซอฟต์แวร์ของ ByteHR และซอฟต์แวร์ของ ClassicHR
 2. Bytecrunchใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และเหมาะสม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เท่านั้น ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ Bytecrunch ประมวลผลได้แก่
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนประเภทที่ 1:

ชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

เพื่อให้บริการต่าง ๆ เช่น การสาธิตการใช้งานซอฟต์แวร์ การฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ การส่งอีเมลที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การแจ้งเตือนทางอีเมล การทำการตลาดและการโฆษณาอื่น ๆ
ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนประเภทที่ 2:

ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ตำแหน่ง GPS ภาพถ่าย

เพื่อลงชื่อเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชันมือถือ ของ ByteHR เพื่อใช้สำหรับการบันทึกเวลาเข้า / ออกงานออนไลน์ (e-checkin) ของพนักงานที่มีตารางกะ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ:

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Bytecrunch หน้าเว็บเพจที่เข้าเยี่ยมชม ประวัติการค้นหาบนเว็บไซต์ ไอพีแอดเดรส ประเภทและรูปแบบของเบราว์เซอร์ หน้าเว็บเพจที่นำมาสู่เว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการ การบันทึกวันและเวลา (date and timestamp) และเส้นทางการใช้งานเว็บไซต์ (clickstream data) ที่เก็บรักษาไว้ในไฟล์บันทึกข้อมูล

เพื่อพัฒนาประสบการณ์ในการเข้าชมเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น และแสดงโฆษณาทางการตลาดที่เหมาะสมให้กับผู้เช้าชมเว็บไซต์

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในด้านอื่น ๆ

 1. เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน กรรมการบริษัท ผู้ได้รับผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้น และตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งข้อดังต่อไปนี้:
  1. เพื่อสร้างตัวตนและประวัติ
  2. เพื่อประมวลผลแอปพลิเคชันสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เรานำเสนอหรือจัดจำหน่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม)
  3. จัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการที่ท่าน หรือพนักงานในบริษัทของท่านต้องการ
  4. จัดทำรายงานทางการตลาด ข้อบังคับ การจัดการสถิติหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และทำการวิเคราะห์ข้อมูล
  5. จัดการประชุม หรือปฏิบัติตามนโยบาย และขั้นตอนภายในของเรา (หรือบุคคลที่สามในองค์กรของเรา) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือคำสั่งศาล
  6. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย
  7. จัดการข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่างๆ
  8. อำนวยความสะดวกในการมอบหมาย การส่งมอบ การมีส่วนร่วมในสิทธิ หรือภาระผูกพันของเราตามความเหมาะสม
  9. สำหรับการเรียกร้องด้านประกันหรือข้อเสนอใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  10. สำหรับการตลาดทางตรงและการพัฒนาธุรกิจของท่านรวมถึงพนักงานของท่าน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม)
  11. เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในอื่น ๆ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงบริการของเราสำหรับท่านและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของท่านได้
  12. วิจัยตลาด สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เราจัดหาให้ (ไม่ว่าจะดำเนินการร่วมกับบุคคลอื่นหรือไม่ก็ตาม) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับท่านหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของท่าน
  13. เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ อย่างไรก็ตามเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ทาง Bytecrunch อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกับองค์กร หน่วยงาน และผู้ทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือในเครือไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือที่อื่น ๆ และเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยนั้นจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และปลอดภัย โปรดทราบว่าการสนับสนุนด้านเทคนิค หรือการช่วยเหลือลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล อาจให้บริการโดยตัวแทนของ Bytecrunch ทั้งในหรือนอกประเทศไทย
 3. ในกรณีที่ท่าน หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของท่าน ได้สมัคร หรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Bytecrunch และพันธมิตรของเรา Bytecrunch อาจรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางพันธมิตรของเรา เพื่อทำการตลาดและโปรโมทผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอ หรือกิจกรรม ที่ทางพันธมิตรของเราคาดว่าจะตรงกับความสนใจและความต้องการของท่าน หรือพนักงานท่านนั้น ตามความเหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของท่านให้กับ:
  1. พันธมิตรของ Bytecrunch และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องที่เชื่อถือได้
  2. ผู้ประกัน หรือบริษัทประกันภัยของเรา
  3. สมาคมหรือองค์กรวิชาชีพที่มีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น
  4. กองทุนประกันสังคม กรมสรรพากร กรมแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
  5. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และผู้ทำสัญญาของ Bytecrunch ที่อยู่ในและนอกประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือเราในการให้บริการ
 2. เราจะถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนตัว และถือเป็นความลับและนอกเหนือจากฝ่ายที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นยกเว้น:
  1. ได้รับอนุญาตจากท่านเรียบร้อยแล้ว
  2. ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว
  3. ในกรณีที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามคำสั่งศาลใด ๆ
  4. ในกรณีที่เราต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. การใช้ข้อมูลของ ByteHR ที่ได้รับจาก Google API จะเป็นไปตามนโยบายข้อมูลผู้ใช้บริการ Google API รวมถึงข้อกำหนดการใช้งานแบบจำกัด

การจัดเก็บ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. Bytecrunch ให้ความสำคัญเรื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างจริงจัง พนักงานและผู้ทำสัญญาของเราได้รับการฝึกอบรมให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน รวมถึงเราเคารพความเป็นส่วนตัว และรักษาความลับอย่างสูงสุด หากพนักงานของเราไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทางวินัย พนักงานและผู้ทำสัญญาของ Bytecrunch ที่อยู่ในและนอกประเทศไทยมีภาระผูกพันตามสัญญาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาต้องจัดการเพื่อให้บริการแก่ท่านอย่างปลอดภัย
 2. เราจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ Microsoft Azure ประเทศสิงคโปร์ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการตรวจสอบศูนย์ข้อมูล โปรดเข้าชม ความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลของ Microsoft
 3. เรายังจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเอกสาร และไฟล์ดิจิทัลอื่น ๆ เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการแทรกแซงและการสูญหายรวมถึงการใช้งานในทางที่ผิด การรบกวนและทำให้สูญหาย การเข้าถึง การแก้ไขดัดแปลง หรือการเปิดเผยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต เราอาจจำเป็นต้องจัดการกับข้อมูลที่ถูกเก็บบันทึกตามระยะเวลาที่เราเห็นว่าสมควร อย่างไรก็ตามเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าข้อมูลเหล่านั้นไม่จำเป็นอีกต่อไป เราจะทำการลบรายละเอียดทั้งหมดที่ระบุตัวพนักงาน และ / หรือ ทำลายบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมด
 4. เรามั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับจัดการตามนโยบายฉบับนี้ พร้อมด้วยการคุ้มครองตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่คล้ายคลึงกันในประเทศที่เราดำเนินการ

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เราดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุดและถูกต้อง เราทราบว่าข้อมูลการติดต่อและข้อมูลอื่น ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
 2. หากพนักงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของท่านต้องการที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้กับเรา โปรดติดต่อทีมงานของเรา ถึงกระนั้น Bytecrunch อาจเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างของพนักงานท่านนั้นไว้ตามที่กฎหมายกำหนด
 3. ท่าน หรือ พนักงานอาจร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้ หากพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่เกี่ยวข้อง หรือทำให้เข้าใจผิด เราจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลด้วยความรับผิดชอบโดยเร็วที่สุด และส่งต่อข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ความยินยอม

 1. หากท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายฉบับนี้ โปรดอย่าใช้ หรือเข้าถึงบริการของเราต่อไป
 2. ผู้ใช้บริการของเราทุกคน (บริษัท และ พนักงาน) จะต้องเห็นด้วยกับนโยบายฉบับนี้ในการที่จะใช้งานบริการของเราต่อไป
 3. การเปิดเผย หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของท่าน บริษัทของท่านรับรองและรับประกันว่า:
  1. ได้รับความยินยอมจากพนักงานเหล่านั้นสำหรับการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น
  2. ท่านเห็นด้วยกับนโยบายนี้และ
  3. ท่านได้รับความยินยอมเป็นเอกฉันท์จากพนักงานดังกล่าวว่าพวกเขาอาจได้รับการติดต่อจากเราหรือองค์กรในเครือของเราในจุดประสงค์ด้านการตลาดหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ
 4. หากพนักงานมีการเพิกถอนถอนความยินยอมภายในนโยบายของเรา บริษัทของท่านยินยอมที่จะแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ซึ่งการเพิกถอนนี้จะเป็นผลให้ Bytecrunch อาจจะไม่อยู่ในฐานะที่จะให้บริการแก่ท่านได้ การเพิกถอนยังอาจถือได้ว่าเป็นการยกเลิกข้อผูกพันทางสัญญาใด ๆ และการละเมิดภาระผูกพันตามสัญญาหรือภาระผูกพันโดยท่าน สิทธิ์ทางกฎหมายและการเยียวยาของเราจะถูกยกเลิกตามที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างชัดเจน

คุกกี้ของเว็บไซต์

 1. เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้คือไฟล์ที่เราใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
 2. หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภท และวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลของคุกกี้ โปรดเข้าชม นโยบายการใช้คุกกี้ ของเรา
 3. ท่านสามารถปิดหรือเปิดการใช้งานคุกกี้ผ่านการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน หากท่านปิดการใช้งานหรือบล็อกคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันที่ดำเนินการโดย เว็บไซต์ของเราได้ทั้งหมด
 4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากท่านผ่านคุกกี้ของเราอาจถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (ไม่ว่าจะในหรือนอกประเทศไทย) เพื่อจัดการหรือปรับปรุงเว็บไซต์ของเราสำหรับการเก็บข้อมูล
 5. การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือเป็นการยินยอมให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายฉบับนี้

การสอบถาม หรือ ส่งคำขอ

หากท่านต้องการสอบถาม หรือ ส่งคำขอ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โปรดติดต่อเราผ่านอีเมล support@byte-hr.com หรือ sales@byte-hr.com นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ด้วยหมายเลขติดต่อที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา ส่งข้อความผ่านแชทบนเว็บไซต์ของเรา หรือส่งมาที่ Bytecrunch Technologies, 22/40 Soi Latphrao 21, Lumpini Town Residence, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900