นายจ้างต้องออกทวิ 50 ให้พนักงานอย่างไร?

50 tawi


ใบ 50ทวิ คือ หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นหนังสือ ที่ผู้จ่ายเงิน(นายจ้าง) ได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกให้กับผู้รับเงินได้ ไว้เป็นหลักฐานแสดงว่าผู้รับเงินได้ถูก หักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกับสรรพากร ส่วนผู้ที่ถูกหักภาษี(ลูกจ้าง) จะต้องเก็บใบ 50ทวิ ไว้เพื่อยื่นภาษีประจำปี


หน้าที่ของนายจ้าง

นายจ้างมีหน้าที่ออกใบ 50ทวิ ไม่ใช่กรมสรรพากร โดยระบุค่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็น เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่านายหน้าต่าง ๆ โดยจัดทำในภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ แต่ถ้าเป็นภาษาอื่น ๆ ต้องมีคำแปลที่เป็นภาษาไทยกำกับด้วย

นายจ้างผู้ที่หักภาษี จะต้องออกใบ 50ทวิ 2 ฉบับที่มีข้อความตรงกัน


ฉบับที่ 1 ระบุว่า "สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแนบแสดงรายการ"

ฉบับที่ 2 ระบุว่า "สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน"

ช่วงเวลาที่ต้องออกใบ 50ทวิ แบ่งออกเป็น 2 กรณี 


1. กรณีจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า บำเน็จ ฯลฯ

กรณีทำงานถึงสิ้นปี : นายจ้างจะต้องออกใบ  50ทวิ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดจากปีภาษี

กรณีออกจากงานในระหว่างปี : นายจ้างจะต้องออกใบ  50ทวิ ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างออกจากงานในระหว่างปีภาษี


2. กรณีจ่ายเงินได้อื่น ๆ ตามมาตรา 40(3)(4)(5)(6)(7)หรือ(8) นายจ้างจะต้องออกใบ 50ทวิ ทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย


หากพนักงานทำใบ 50ทวิ หายจะทำอย่างไร


question


พนักงานสามารถขอให้นายจ้างออก "ใบแทน 50ทวิ" ได้ โดยนายจ้างสามารถออกใบแทนโดยใช้วิธีการถ่ายเอกสารสำเนาคู่ฉบับหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย หรือใบ50ทวิ และมีข้อความว่า "ใบแทน" ไว้ที่ด้านบนของเอกสารซึ่งนายจ้างจะต้องลงลายมือชื่อรับรองเอกสารดังกล่าวด้วย 


หากคุณมองหาตัวช่วยที่จะช่วยจัดการ การทำเงินเดือนในองค์กร ByteHR ก็มีโปรแกรมคำนวณเงินเดือน ที่จะช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและรวดเร็วมากกว่าเดิม ทั้งคำนวณภาษีโดยนำเงินได้พึงประเมินและสร้างรายงาน ภงด.1 และ ภงด.1ก ฯลฯ แต่หากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นใช้โปรแกรมสำหรับ HR อย่างไรและฟังก์ชันต่างๆจะตอบสนองความต้องการใช้งานของบริษัทคุณหรือไม่ ลองปรึกษา ByteHR ได้ฟรีทาง  02 026 3297 หรือติดต่อ sales@byte-hr.com


ByteHR มีโปรแกรมสำหรับ HR ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นโปรแกรม HR On Cloud ที่มีฟังก์ชั่นจัดการข้อมูลพนักงาน การคำนวณเงินเดือน การจัดการกะพนักงาน และบันทึกเวลาเข้าออกพนักงาน ฯลฯ ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้ให้เข้ากับการทำงานขององค์กรได้อย่างหลากหลาย

อ้างอิงจาก กรมสรรพากร


Sea
เกี่ยวกับผู้เขียน
ซีมีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายกว่า 9 ปี ในด้านทรัพยากรบุคคล การสรรหาบุคลากร และการตลาดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ ปัจจุบันเธอกำลังสร้างประสบการณ์การทำงาน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในภาคธุรกิจการบริการ โดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของเธอในการขับเคลื่อนกลยุทธ์นวัตกรรมทางการตลาด