​​มาสรุป ภ.ง.ด.1ก ก่อนสิ้นเดือน ก.พ.


นอกจากเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนแห่งความรักอย่างที่เรารู้กันแล้ว แต่สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีลูกจ้าง นี่คือเดือนที่ต้องยื่นเอกสาร ภ.ง.ด.1ก ก่อนสิ้นเดือน ส่วนใครที่ทำงานคนเดียว ลุยเดี่ยวแบบไม่มีลูกจ้างก็ไม่ต้องยื่นนะ วันนี้ ByteHR เลยจะมาสรุปรวมเกี่ยวกับการยื่น ภ.ง.ด.1ก ว่าคืออะไร 

ต่างจาก ภ.ง.ด.1 ยังไง และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง รวมถึงเรื่องที่ควรรู้PND1Kor


ภ.ง.ด.1ก คือ แบบฟอร์มที่บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) (2) ใช้สรุปการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการอื่น รวมไปถึงเงินภาษีที่นายจ้างออกแทนให้และภาษีที่พนักงานถูกหักไว้ตลอดปีภาษี 

ทั้งนี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นนิติบุคคลหรือบริษัทเท่านั้น ใครที่เป็นบุคคลที่มีมีลูกจ้างประจำหรือพนักงาน

ฟรีแลนซ์ หากลูกจ้างได้รับเงินเดือนถึงฐานที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาต้องทำเอกสารตัวนี้


เงินได้ตามแบบภ.ง.ด.1ก มีอะไรบ้าง?


1.1 เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ได้แก่

 •  เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

 •  เงินค่าเช่าบ้านที่นายจ้างออกให้

 •  เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านนายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า

 •  เงินค่าภาษีอากรที่นายจ้างหรือผู้อื่นออกแทนให้

 •  เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ

 •  เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ ที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน

 

1.2 เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ได้แก่

 • ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด

 • เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส

 • เงินค่าเช่าบ้านที่ผู้จ่ายเงินออกให้

 • เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านผู้จ่ายเงินได้

 • ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า

 • เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้

 • เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำระหนี้ใดๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำระ

 • เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้ เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้นั้นไม่ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งงานหรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราว

ซึ่งหากไม่แจ้งก็จะต้องเสียค่าปรับ โดยภ.ง.ด.1ก ต้องยื่นภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป


ค่าปรับหากไม่แจ้งภ.ง.ด.1ตามเวลาที่กำหนด

 1. หากไม่ยื่นแบบภ.ง.ด.1ก ด้วยเหตุสุดวิสัยทางวินัยต้องรับผิดทางอาญา โดยถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 2. หากไม่ยื่นแบบภ.ง.ด.1ก ด้วยเจตนาไม่ยื่นเพื่อเลี่ยงภาษี จะต้องโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


documents


ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก แตกต่างกันอย่างไร?

หลักๆ เลยคือการกรอกรายละเอียดและช่วงเวลานำส่งโดย

ภ.ง.ด. 1 ใช้สำหรับแจ้งพนักงานที่มีรายได้ถึงฐานที่ต้องเสียภาษีแล้วเท่านั้น และต้องทำส่งกรมสรรพากรทุกเดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปทุกเดือน ส่วน

ภ.ง.ด.1ก ใช้สำหรับแจ้งพนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีรายได้ไม่ถึงฐานที่ต้องเสียภาษีก็ตามและนำส่งกรมสรรพากรแค่ปีละหนึ่งครั้งก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป


เอกสารที่ใช้ยื่นภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก มีอะไรบ้าง?

1.ใบปะหน้า(แบบ ภ.ง.ด.1)และใบแนบ ภ.ง.ด.1 (สำหรับลงรายละเอียดของพนักงาน) ทั้งสองใบนี้ต้องทำทุกเดือนเพื่อยื่นภาษีรวมเป็น 12 ชุด

2.แบบ ภ.ง.ด.1ก และใบแนบ ภ.ง.ด.1ก ซึ่งเป็นการสรุป ภ.ง.ด.1 อีกที ทำแค่ชุดเดียวตอนสิ้นปี

 • กรณียื่นเพิ่มเติม ให้กรอกเฉพาะรายการและจำนวนเงิน ที่แสดงไว้ขาดและหรือแสดงไว้เกินไปเท่านั้น 


หากคุณมองหาตัวช่วยที่จะช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่รวดเร็วมากกว่าเดิม แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นใช้โปรแกรมจัดการทรัพยากรบุคคลออนไลน์อย่างไรและฟังก์ชันต่างๆจะตอบสนองความต้องการใช้งานของบริษัทคุณหรือไม่ ลองปรึกษา ByteHR ได้ฟรีทาง  02 026 3297 หรือติดต่อ sales@byte-hr.com 

ByteHR มีโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นโปรแกรม HR On Cloud ที่มีฟังก์ชั่นจัดการข้อมูลพนักงาน การคำนวณเงินเดือน รวมถึงการจัดทำรายงานเอกสารราชการตามการตั้งค่า ภายในโปรแกรมารจัดการกะ และวัน ขาด ลา มา สาย ฯลฯ ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้ให้เข้ากับการทำงานขององค์กรได้อย่างหลากหลาย


Sea
เกี่ยวกับผู้เขียน
ซีมีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายกว่า 9 ปี ในด้านทรัพยากรบุคคล การสรรหาบุคลากร และการตลาดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ ปัจจุบันเธอกำลังสร้างประสบการณ์การทำงาน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในภาคธุรกิจการบริการ โดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของเธอในการขับเคลื่อนกลยุทธ์นวัตกรรมทางการตลาด