KPI ดัชนีชี้วัดผลงาน ที่ทุกคนในองค์กรควรรู้


KPI


ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator หรือ KPI) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามและวัดผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในบทความนี้ ByteHR จะมาพูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในองค์กร วิธีการกำหนด KPI ที่เหมาะสม วิธีการใช้ KPI เพื่อพัฒนาองค์กร การประเมินพนักงานด้วย KPI และตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินพนักงานความสำคัญของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในองค์กร

KPI มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง เนื่องจาก KPI ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามผลงานของตัวเองและทำการประเมินความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ KPI ยังช่วยให้องค์กรสามารถระบุสิ่งที่จำเป็นต้องปรับปรุง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในระยะยาว


วิธีการกำหนด KPI ที่เหมาะสม

  1. คิดค้นเป้าหมายหลักขององค์กร: เริ่มต้นที่การกำหนดเป้าหมายหลักขององค์กร ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ควบคุมแนวทางการดำเนินงานขององค์กรในระยะยาว

  1. สังเกตด้านที่สำคัญที่สุดในการบรรลุเป้าหมาย: เมื่อได้เป้าหมายหลักแล้ว ให้สังเกตด้านที่สำคัญที่สุดในการบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ และเลือกด้านที่ต้องการวัดผล

  1. กำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม: กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลของด้านที่สำคัญ และให้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ควรมีความเหมาะสมกับเป้าหมายและสามารถวัดได้อย่างชัดเจน

  1. ติดตามและวิเคราะห์ผลของตัวชี้วัด: หลังจากกำหนดตัวชี้วัดแล้ว ควรติดตามและวิเคราะห์ผลของตัวชี้วัดเป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงสถานะขององค์กร และดำเนินการปรับปรุงตามความจำเป็น


วิธีการใช้ KPI เพื่อพัฒนาองค์กร

  1. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน: โดยการใช้ KPI ในการกำหนดเป้าหมาย องค์กรจะสามารถตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมและชัดเจน ทำให้ทีมงานมีทิศทางในการทำงานที่ชัดเจนและเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้

  1. ส่งเสริมการปรับปรุงต่อเนื่อง: การติดตามและวิเคราะห์ KPI จะช่วยให้ทราบถึงด้านที่องค์กรยังไม่ประสบความสำเร็จ จึงสามารถระบุแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  1. สร้างวัฒนธรรมที่มุ่งผล: KPI ช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร ทำให้พนักงานมีความมุ่งมั่นและทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: การใช้ KPI เป็นเครื่องมือในการวัดผล จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน และเพิ่มประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

  1. สร้างความเข้าใจร่วมกันในองค์กร: การใช้ KPI ที่เหมาะสม ช่วยให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจเป้าหมายและเกณฑ์การวัดผลที่เดียวกัน ส่งผลให้มีการสื่อสารและความร่วมมือที่ดีขึ้น


เมื่อดูภาพใหญ่กันไปแล้ว เรามาดูการประเมินพนักงานด้วย KPI กัน

การใช้ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการประเมินพนักงานเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยที่จะช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความยุติธรรมในกระบวนการประเมิน ดังนี้เป็นขั้นตอนที่ควรทำเมื่อใช้ KPI ในการประเมินพนักงาน:


1. กำหนดเป้าหมายและ KPI สำหรับตำแหน่งงาน: ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน และกำหนด KPI ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในตำแหน่งนั้น ๆ โดยคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กร


2. สื่อสารเป้าหมายและ KPI ให้พนักงานทราบ: สื่อสารเป้าหมายและ KPI ที่กำหนดให้พนักงานทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้พวกเขาเข้าใจถึงความคาดหวังและเกณฑ์การประเมิน


3. ติดตามและประเมินผลตาม KPI: ให้คำแนะนำและข้อมูลเพื่อช่วยพนักงานในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้เป็นประจำและวัดผลตาม KPI ที่กำหนด


4. สนับสนุนการพัฒนาของพนักงาน: ให้แนวทางในการพัฒนาทักษะหรือความรู้เพื่อให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการทำงานตาม KPI ที่กำหนด


5. วิเคราะห์ผลและให้คำติชมที่สร้างสรรค์: เมื่อพนักงานดำเนินการตาม KPI และเสร็จสิ้นระยะเวลาการประเมิน ให้วิเคราะห์ผลที่ได้และให้คำติชมที่สร้างสรรค์แก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมความมั่นใจและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน


6. ปรับปรุงและตั้งเป้าหมายใหม่: จากผลการประเมินและคำติชมที่สร้างสรรค์ ให้ปรับปรุงเป้าหมายและ KPI ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความคาดหวังในการพัฒนาของพนักงานและองค์กร


KPI

นอกจากนี้ การใช้ KPI ในการประเมินพนักงานยังส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทำงานของพนักงาน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการนำ KPI มาใช้ในการประเมินพนักงาน จะช่วยให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ ทำให้การทำงานเป็นทีมและความร่วมมือเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ การใช้ KPI ในการประเมินพนักงานเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถวางแผนและปรับปรุงทักษะการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การกำหนดเป้าหมายที่ตรงกับวิสัยทัศน์ขององค์กร การให้คำแนะนำในการปรับปรุงความสามารถของพนักงาน และการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งสู่ความสำเร็จ


ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินพนักงาน


แบบฟอร์มประเมินพนักงาน


*ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินพนักงานนี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นที่องค์กรสามารถปรับปรุงและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรและลักษณะงานของพนักงาน หากต้องการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรควรปรับปรุงและเพิ่มเติมเกณฑ์การประเมินและ KPI ให้ตรงกับลักษณะงานและความคาดหวังขององค์กร

บริการของ ByteHR ก็มีระบบดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) เพื่อที่คุณจะสามารถสร้าง KPI เพื่อใช้ประเมินผลงานพนักงานได้ พร้อมช่วยคุณบริหารจัดการวันลาของพนักงานและคิดคำนวณเงินเดือนของพนักงานได้ง่ายขึ้น

หากคุณมองหาตัวช่วยที่จะช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและรวดเร็วมากกว่าเดิม แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นใช้โปรแกรมจัดการทรัพยากรบุคคลออนไลน์อย่างไรและฟังก์ชันต่างๆจะตอบสนองความต้องการใช้งานของบริษัทคุณหรือไม่ ลองปรึกษา ByteHR ได้ฟรีทาง  02 026 3297 หรือติดต่อ sales@byte-hr.com 

ByteHR มีโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นโปรแกรม HR On Cloud ที่มีฟังก์ชั่นจัดการข้อมูลพนักงาน การคำนวณเงินเดือน รวมถึงการจัดทำรายงานเอกสารราชการตามการตั้งค่า ภายในโปรแกรม การจัดการกะ และวัน ขาด ลา มา สาย ฯลฯ ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้ให้เข้ากับการทำงานขององค์กรได้อย่างหลากหลาย
Sea
เกี่ยวกับผู้เขียน
ซีมีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายกว่า 9 ปี ในด้านทรัพยากรบุคคล การสรรหาบุคลากร และการตลาดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ ปัจจุบันเธอกำลังสร้างประสบการณ์การทำงาน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในภาคธุรกิจการบริการ โดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของเธอในการขับเคลื่อนกลยุทธ์นวัตกรรมทางการตลาด