คำนวณยื่นภาษี ภ.ง.ด.1 ฉบับเข้าใจง่าย


ในแต่ละเดือนบริษัทต้องจัดทำสรุปเงินเดือนของลูกจ้างเพื่อยื่นภาษีให้กับกรมสรรพากร โดยผู้ที่รับผิดชอบระบบการจัดการเงินเดือน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบัญชีหรือ HR ต้องยื่นเอกสาร ภ.ง.ด.1คำนวณยื่นภาษี ภ.ง.ด.1 ฉบับเข้าใจง่าย


ภ.ง.ด.1 คืออะไร?

ภ.ง.ด.1 คือ แบบยื่นภาษีที่บริษัทจะส่งให้กรมสรรพากรเพื่อแจ้งจำนวนพนักงานและเงินเดือนของลูกจ้างที่มีรายได้ถึงฐานที่ต้องเสียภาษีและส่วนที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ของแต่ละคน กำหนดส่งทางกรมสรรพากรคือภายในวันที่ 7 ของแต่ละเดือน หรือสามารถยื่นออนไลน์ได้ก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป


ความแตกต่างระหว่าง ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก


ภ.ง.ด.1ก ใช้สรุปเงินได้ทั้งปีของพนักงานที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะเสียภาษี ส่วน ภ.ง.ด.1 จะสรุปเป็นรายเดือน และแสดงรายละเอียดเงินได้ของพนักงานทุกคนแม้ว่าพนักงานจะมีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีก็ตาม

ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบภาษี

ได้แก่ บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลตามมาตรา 40(1) และ 40(2)
- เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด หรือประโยชน์ใดๆที่ได้จากการจ้างแรงงาน

- เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) เช่น เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือการรับทำงานให้ ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เบี้ยประชุม เงินค่าเช่าบ้าน หรือประโยชน์ใดๆที่ได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานนั้น ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือชั่วคราว


สูตรคำนวณเงินได้สุทธิของลูกจ้างมีดังนี้

เงินได้สุทธิ = เงินได้พึงประเมิน – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน

ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

1. แต่ละเดือนบริษัทจะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 (ใบปะหน้า)และใบแนบ ภ.ง.ด.1 (สำหรับลงรายละเอียดของพนักงาน) รวม 12 ชุด

2. แนบ ภ.ง.ด.1ก และใบแนบ ภ.ง.ด.1ก ซึ่งเป็นการสรุป ภ.ง.ด.1 ซึ่งทำแค่ชุดเดียวตอนท้ายปี


คำนวณยื่นภาษี ภ.ง.ด.1 ฉบับเข้าใจง่าย


การยื่นแบบและกำหนดการส่งภาษี

ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ส่งภายใน 7 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่จ่ายเงินไม่ว่าจะหักภาษีไว้หรือไม่ก็ตาม ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นั้นๆ สามารถยื่นได้ทั้งแบบเอกสารกระดาษหรือยื่นภงด.1ออนไลน์ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร (ต้องสมัคร e-filing กับกรมสรรพากรก่อน)


หากบริษัทมีลูกจ้างจำนวนมากการเก็บข้อมูลที่เป็นแบบกระดาษอาจทำให้ข้อมูลระบบการจัดการเงินเดือนผิดเพี้ยนหรือสูญหายได้ เพื่อความสะดวกขององค์กร ทางองค์กรสามารถยื่นข้อมูลในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมทำเงินเดือนเพื่อจัดการระบบจัดการเงินเดือนให้เป็นระบบยิ่งขึ้น ทั้งนี้นายจ้างจะต้องมีข้อมูลระบบการจัดการเงินเดือนของพนักงานซึ่งถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบ ภ.ง.ด.1 และต้องปฏิบัติตามวิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด


คำนวณยื่นภาษี ภ.ง.ด.1 ฉบับเข้าใจง่ายByteHR มีระบบจัดการเงินเดือน โปรแกรม HR On Cloud ที่รองรับธุรกิจทุกประเภท ซึ่งสามารถจัดทำรายงานเอกสารราชการในโปรแกรม เงินเดือนทั้งรายเดือนและรายปีรวมทั้งภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, สปส. 1-10, 50 ทวิ, กท20 เป็นต้น พร้อมรองรับการส่งทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

สามารถสร้างรายงานมาตรฐาน เช่น สรุปการจ่ายเงินเดือน, รายละเอียดเงินได้ เงินหักต่างๆ,การหักภาษีและอื่น ๆ 

นอกจากนี้รูปแบบรายงานทั้งหมดที่สามารถสร้างได้เองตามคอลัมน์ที่ต้องการ รวมถึงนำออกเป็นไฟล์ Excel และ PDF

หากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นใช้ระบบการจ่ายเงินเดือนพนักงานออนไลน์อย่างไรและฟังก์ชันต่างๆจะตอบสนองความต้องการใช้งานของบริษัทคุณหรือไม่ คุณสามารถปรึกษา ByteHR ฟรีได้ทาง 02 026 3297 หรือติดต่อ sales@byte-hr.com


Image credit: www.freepik.com

Sea
เกี่ยวกับผู้เขียน
ซีมีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายกว่า 9 ปี ในด้านทรัพยากรบุคคล การสรรหาบุคลากร และการตลาดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ ปัจจุบันเธอกำลังสร้างประสบการณ์การทำงาน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในภาคธุรกิจการบริการ โดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของเธอในการขับเคลื่อนกลยุทธ์นวัตกรรมทางการตลาด